Gijs Assmann, 2004

J.C. Pleysierschool De Zefier & Pedologisch Instituut, Dr. van Welylaan 4, DenHaag

Gijs Assmann created a recognisable own spot for the J.C. Pleysierschool De Zefier within the larger complex of foundation De Jutter.

Gijs Assmann
Gijs Assmann
Gijs Assmann
Gijs Assmann