PRO subsidies – Algemene informatie

De PRO subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haagse kunstklimaat.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

PRO subsidiestop december 2020
Helaas moeten we de PRO subsidies voor december 2020 stopzetten. Ondanks dat we een extra bedrag hebben toegevoegd aan het PRO subsidiebudget is het plafond daarvan nu bereikt. Dit houdt in dat de inleverdatum van 30 november en daarmee de PRO-subsidieronde van december 2020 (PRO Kunstprojecten, Kunstprogramma en PRO Deo) komt te vervallen. >> lees meer

CORONA INFORMATIE
PRO Subsidies kunnen in deze corona-periode alleen digitaal worden aangevraagd. Stuur alle relevante informatie (ingevuld aanvraagformulier, projectvoorstel, begroting, documentatie enzovoort) per email naar prosubsidies@stroom.nl
Grote bestanden (zoals documentatie, video-bestanden) graag versturen via We Transfer.

Indiening PRO-aanvraag
Aanvragen voor PRO subsidies kunnen op vooraf vastgestelde data in het jaar worden ingediend. Een jaarplanning met daarin de sluitingsdata voor de betreffende subsidievormen is te vinden op de subsidies overzichtspagina.

Voor elk van de afzonderlijke PRO subsidies gelden inhoudelijke voorwaarden. Zie de toelichting op de verschillende PRO subsidies voor een beschrijving van de doelgroep, het kader, de vereiste informatie en de beoordelingscriteria.

Daarnaast gelden formele criteria voor de aanlevering van de aanvraag en documentatie. Zie de toelichting onder ‘PRO subsidies - formele criteria voor aanlevering aanvraag' in de subsidiegids.

Verder geldt als voorwaarde dat Haagse kunstenaars hun CV en beeldmateriaal op www.haagsekunstenaars.nl actualiseren.

Begroting
Begrotingen voor PRO-aanvragen dienen te worden opgesteld op basis van een modelbegroting. Deze is te vinden is te vinden op de subsidies overzichtspagina. Ook het financiële eindverslag na afronding van een toegekend project wordt opgesteld basis van deze modelbegroting.

Richtlijn kunstenaarshonoraria
Stroom onderschrijft de richtlijn kunstenaarshonoraria en wil het gebruik hiervan stimuleren. Daarom zal Stroom bij de beoordeling van projectaanvragen bekijken of de richtlijn is toegepast. Voor nadere toelichting, zie ‘Verdere bepalingen' op pagina 5 van de Subsidiebrochure 2020.

Hoogte subsidiebedrag
Voor de PRO-subsidies geldt een maximum toe te kennen bedrag, dat per subsidievorm verschilt en aan bepaalde voorwaarden verbonden is. Zie hiervoor 'Overzicht subsidiemogelijkheden'.
Bij een aanvraag voor PRO Kunstprojecten en PRO Kunstprogramma boven de € 5.000 is co-financiering noodzakelijk. De co-financiering dient een substantieel bedrag van de totale begroting te dekken en beslaat minimaal 30% van het dekkingsplan.

Advies
Stroom biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan het indienen van een PRO subsidievoorstel een gesprek hierover aan te vragen of een concept te laten bekijken. De adviezen van Stroom aan de aanvrager zijn nadrukkelijk aanbevelingen en staan los van de uiteindelijke beoordeling van de adviescommissie PRO subsidies.

Adviescommissie PRO subsidies
De adviescommissie PRO Subsidies beoordeelt de aanvragen en brengt hierover advies uit aan de directeur. De commissie bestaat uit een poule van 10 leden die in wisselende samenstelling bijeen komt.
De poule is samengesteld uit kunstenaars van binnen en buiten Den Haag, personen met een kunstbeschouwende achtergrond (critici, schrijvers, theoretici) en anderen die beschikken over een gedegen kennis van en actief zijn op het gebied van hedendaagse (beeldende) kunst en aanverwante disciplines. De leden van de adviescommissie PRO Subsidies zijn te vinden op de Stroom website: klik hier.

Beoordeling
Bij een PRO aanvraag brengen vijf leden van de commissie op basis van specifieke expertise een advies uit (de voorzitter en secretaris hebben geen stemrecht en geven geen advies). Deze vijf adviserende leden van de commissie ontvangen ter voorbereiding van de vergaderingen kopieën van de aanvraag. Op basis van de aanvraag en de aangeleverde documentatie komt de commissie tot een advies. Belangrijke beoordelingscriteria zijn de kwaliteit van het werk, het belang van het ingediende voorstel, de bijdrage aan (verbetering en versterking van) het Haagse kunstklimaat, het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars.
Indien de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft gekregen over het voorstel, kan zij besluiten om aanvullende informatie op te vragen of eventueel de aanvrager uit te nodigen voor een mondelinge toelichting.

Afhandeling
De aanvrager ontvangt na de beoordeling in de adviescommissie PRO subsidies een formele toekennings- of afwijzingsbrief. De aanvrager kan bij een negatief advies binnen 6 weken na dagtekening van de brief dan wel van de schriftelijke argumentatie reageren en een herziening aanvragen op basis van nieuwe informatie, invalshoeken en gezichtspunten.

In het geval van subsidietoekenning wordt in de toekenningsbrief de subsidiebijdrage aan het project vermeld en wordt per e-mail een doorgangsformulier toegestuurd.

Voorwaarden en bepalingen bij subsidietoekenning
Bij subsidietoekenningen gelden de volgende voorwaarden en bepalingen.

Vaststelling en betaling subsidie
De PRO subsidies worden uitbetaald met een voorschot-declaratiesysteem. Dit houdt in dat bij toekenningen een voorschot van 80% van het toe te kennen bedrag kan worden uitbetaald. De resterende 20% wordt uitbetaald nadat het inhoudelijke verslag en financiële verantwoording zijn ontvangen en goedgekeurd door de commissie. Het inhoudelijke verslag en financiële verantwoording dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het project/programma/ werkplan te worden ingediend.
De toekenning is geldig tot twee jaar na de betreffende vergaderdatum.
Wanneer blijkt dat de toekenning ten onrechte of voor een te hoog bedrag heeft plaats gevonden, zal Stroom Den Haag de toekenning intrekken of verlagen en het teveel uitbetaalde terugvorderen. In het geval het project niet is gerealiseerd binnen de vervaltermijn wordt het gehele voorschot teruggevorderd.
Wanneer in de ingediende begroting ook andere subsidies/financieringsvormen zijn opgevoerd om het voorstel te financieren, verwacht Stroom dat de subsidieontvanger deze financieringen zal weten te verkrijgen. Subsidietoekenningen boven € 5.000 worden enkel toegekend op voorwaarde dat de dekking van het project voor minimaal 30% door bijdragen van derden wordt gevormd, zoals in de begroting is aangegeven. Blijkt dit percentage niet te zijn behaald op het moment dat de subsidieontvanger de eindafrekening van het project bij Stroom indient, dan wordt het maximale subsidiebedrag vanuit de PRO subsidieregeling vastgesteld op € 5.000.

Verzoek tot verlenging project
Als het project niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, heeft de subsidieontvanger de mogelijkheid een verzoek tot verlenging in te dienen, inclusief motivatie en een voorstel voor een nieuwe einddatum. De adviescommissie pro subsidies neemt dit verzoek op de eerstvolgende vergadering in behandeling.

Tussentijdse wijziging toegekend project
Wijzigingen in het project, zowel van financiële als inhoudelijke aard, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stroom.
Wanneer op enig moment in het project/programma/werkplan substantiële wijzigingen optreden in de uitvoering, de begroting en het dekkingsplan, dient de aanvrager dit vooraf schriftelijk door te geven. Op basis van de voorgestelde wijzigingen zal de adviescommissie PRO subsidies bepalen of de toegekende subsidie daarvoor kan worden aangewend.

Evaluatie
Voor de PRO subsidies wordt een verantwoording achteraf gevraagd. Dat gebeurt in de vorm van een schriftelijk inhoudelijk verslag met relevante documentatie en een financiële verantwoording.

Inhoudelijk verslag
Het inhoudelijk verslag bevat een samenvatting van het oorspronkelijke voorstel, een beschrijving van de daadwerkelijke uitvoering van het project/programma/werkplan en een evaluatie van de resultaten, inclusief bevindingen en conclusies.
Bij de evaluatie van een publicatie dient de aanvrager tevens twee exemplaren van de publicatie te overleggen. Deze exemplaren worden eigendom van Stroom.

Financiële verantwoording

De financiële eindverantwoording dient te worden opgesteld op basis van de modelbegroting, zoals te vinden op de subsidies overzichtspagina.
De financiële verantwoording bestaat uit een staat van baten en lasten die op dezelfde wijze is opgesteld als de ingediende begroting, zodat de begrote en werkelijke baten en lasten goed kunnen worden vergeleken. De subsidieontvanger dient grote afwijkingen te verklaren.

De subsidieontvanger verstrekt op verzoek van Stroom alle gegevens die nodig kunnen worden geacht voor het uitvoeren van een financiële controle. De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat zijn accountant of administratiekantoor medewerking verleent aan de door of vanwege Stroom verrichte (controle-) werkzaamheden.
De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de administratie met betrekking tot het project op deugdelijke en overzichtelijke wijze wordt gevoerd en dat deze een juist en actueel beeld geeft van de baten en lasten van het project. In deze administratie zijn van alle baten en lasten deugdelijk opgemaakte stukken aanwezig, waaruit de aard en de omvang van de geleverde goederen en diensten en de inkomsten duidelijk blijken. De subsidieontvanger zorgt ervoor dat de administratie gedurende twee jaar na vaststelling van de subsidie wordt bewaard en kan worden ingezien door Stroom.

Digitaal indienen evaluatie
De evaluatie (dat wil zeggen het inhoudelijk verslag, de financiële verantwoording en beeldmateriaal) dient digitaal te worden ingediend.
Voor indiening gelden de volgende voorwaarden:
  • het inhoudelijk verslag en de financiële verantwoording dienen te worden aangeleverd in PDF-bestand, met als maximale grootte 5 Mb;
  • het beeldmateriaal dient als apart bestand te worden aangeleverd. Hiervoor geldt geen maximale grootte.

Documentatiemateriaal
Meegestuurde documentatie wordt formeel eigendom van Stroom Den Haag. In geval van schetstekeningen, dummies, publicaties en maquettes biedt Stroom de mogelijkheid van teruggave na behandeling van de aanvraag. Daarbij geldt als voorwaarde dat de aanvrager bij de documentatie een voldoende gefrankeerde retourenvelop bijvoegt. Stroom Den Haag is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies van documentatie.