Subsidies, documentatie, ateliers

Stroom Den Haag voert het zogeheten voorwaardenscheppend beleid om het Haagse kunstklimaat te versterken en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Door dwarsverbanden aan te brengen kan Stroom optreden als initiator, intermediair, adviseur en talentontwikkelaar. Hieruit vloeien stimulerende activiteiten voort die zich richten zich op talentontwikkeling, versterking van de beroepspraktijk, zichtbaarheid en excellentie.

Subsidies

De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars. Hierbij laat Stroom zich adviseren door een onafhankelijke adviescommissie.
Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd. >> lees meer

Stimulerende activiteiten
Stroom's stimulerende activiteiten ten behoeve van het Haagse kunstenveld laten een grote diversiteit zien. Naast het verstrekken van informatie en het adviseren over de beroepspraktijk zijn er o.a. Ondertussen presentaties; publicaties; informatiebijeenkomsten; tafelgesprekken; Stroom Investconferenties; presentaties op buitenlandse beurzen; en een curatorenprogramma. >> lees meer

Online documentatiebestand
www.haagsekunstenaars.nl
Stroom Den Haag heeft een uitgebreid online documentatiebestand van ongeveer 900 kunstenaars die wonen en werken in Den Haag en bij Stroom staan ingeschreven. De informatie op de website www.haagsekunstenaars.nl wordt geraadpleegd door o.a. publiek, tentoonstellingsmakers, opdrachtgevers, kunstenaars, galeriehouders en adviescommissies en afdelingen van Stroom.

Ateliers
Met het atelierbeleid streeft Stroom Den Haag naar een goed en betaalbaar atelier voor iedere professionele kunstenaar in Den Haag. Zij treedt bemiddelend op bij het sluiten van huur- en koopcontracten, en wendt objectsubsidies aan voor de aankoop van permanente atelierruimtes en verbouwing van ruimtes tot permanente en tijdelijke atelierruimtes. Voorwaarde is in alle gevallen dat het atelier een toevoeging is aan het huidige atelierbestand in Den Haag. Kunstenaars kunnen in bepaalde gevallen via Stroom Den Haag een beroep doen op juridische bijstand voor onderhandelingen en procedures met betrekking tot hun atelierruimte. >> lees meer