Stroom Promise

Nieuwe Tijdelijke Subsidieregeling
>> information in English click here

De deadline van 1 juli 2020 is verstreken. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Geen tijd voor feest
In 2020 bestaat Stroom 30 jaar. Aanvankelijk hadden wij het idee om dit jubileum gestalte te geven met een inhoudelijk en feestelijk programma, onder de noemer ‘2020 Stroom 30'.

>> Bekijk de ondersteunde projecten

Nu het Covid-19 virus rondwaart, op allerlei manieren slachtoffers maakt en de precaire kunstsector teistert, vinden wij zo'n jubileumviering ongepast. Veel makers en organisaties staan met de rug tegen de muur, hun bestaanszekerheid ernstig aangetast.

Juist nu toont de sector niettemin haar flexibiliteit, haar communicatiedrift en bovenal haar creativiteit. Juist nu blijkt hoe noodzakelijk kunst en cultuur zijn voor onze samenleving. En juist nu is het de kunst die haar opdracht om ‘zichtbaar te maken', haar ambitie om schoonheid, troost en vertrouwen te bieden, het vermogen om de werkelijkheid anders te denken gestalte geeft.

Stroom wil in deze onwerkelijke tijd haar 30-jarig jubileum invullen door aandacht en steun te geven aan degenen die vitaal zijn voor het behoud en de verdere ontwikkeling van een uniek en divers kunstlandschap. Ons jubileumbudget (en meer) stellen we beschikbaar aan het kunstenveld.

We introduceren een tijdelijke subsidieregeling, Stroom Promise, voor kunstenaars, collectieven, initiatieven, schrijvers en anderen uit Den Haag die artistieke projecten/activiteiten willen opzetten die aansluiten bij de actualiteit en urgentie in de samenleving als gevolg van de Corona crisis.

WAT WILLEN WE ONDERSTEUNEN?
Het gaat om kunstprojecten en kunst gerelateerde activiteiten die plaatsvinden in Den Haag of in het digitale domein, die (om een indruk te geven:)
- de effecten van het Covid-19 virus op onze samenleving op een bijzondere manier zichtbaar maken
- kunstenaars en creatieve makers met elkaar in contact brengen
- nieuwe publieksgroepen bereiken
- innovatieve informatievoorziening over hedendaagse kunst bieden
- verbinden, mensen uit hun isolatie helpen
- ervaring, kennis, vaardigheden, verhalen en ideeën delen buiten de reguliere kanalen om, welke juist in deze tijd relevant zijn
- gezamenlijke ervaringen van kunst en cultuur faciliteren en de basis leggen voor een hernieuwd cultureel leven na deze crisis
- nieuwe verbindingen leggen over bestaande grenzen heen om de uitdagingen als gevolg van de huidige crisis aan te gaan
- op een oorspronkelijke manier bijdragen aan het ontwikkelen van bewustzijn m.b.t. de huidige situatie en met het oog op de toekomst
- een visie bieden op een post-corona samenleving

WIE KUNNEN AANVRAGEN?
Aanvragers uit Den Haag; kunstenaars, curatoren, critici, publicisten, kunstenaarsinitiatieven, collectieven, samenwerkingsverbanden.

WAT BIEDEN WE?
Stroom Promise is een financiële bijdrage aan projecten/activiteiten die voortkomen uit de huidige situatie of vooruitkijken vanuit deze crisis. De bijdrage kent als maximum het in het licht van ons jubileum symbolische bedrag van € 3.030,-.

HOE KUN JE AANVRAGEN?
Je aanvraag kun je tot 1 juli 2020 digitaal indienen bij prosubsidies@stroom.nl, tenzij het tijdelijk beschikbare budget zijn plafond heeft bereikt.
Aanvragen worden op volgorde van datum behandeld. Twee externe commissieleden brengen gezamenlijk een definitief advies uit over de aanvragen die voldoen aan de formele criteria. Stroom stelt dit advies vast en maakt het per mail kenbaar aan de aanvrager.
Omwille van de efficiëntie en snelheid van de regeling is het niet mogelijk om een beargumenteerd advies aan te vragen. We hopen op je begrip daarvoor.
Na een positief advies wordt een toekenningsbrief naar de aanvrager gemaild en het bedrag in zijn geheel op het aangegeven rekeningnummer gestort.

aanvraagformulier
De deadline van 1 juli 2020 is verstreken. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Een subsidie kan simpel worden aangevraagd door het speciale aanvraagformulier Stroom Promise in te vullen. Dit formulier bestaat uit 3 onderdelen *:
- gegevens aanvrager en gegevens project/activiteit,  
- een bestedingsindicatie,
- een beknopte beschrijving van project/activiteit (maximaal 2 A4),
* relevante en actuele documentatie kan als bijlage worden meegestuurd.

beoordeling  
Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is:
- de artistieke en inhoudelijke kwaliteit
- relevantie m.b.t. het algemene thema en/of deelonderwerpen (zoals hierboven omschreven)
- haalbaarheid van het voorstel
- de impact die het project / activiteit heeft op hetgeen geambieerd wordt en de personen en groepen die daarbij betrokken zijn

eindverslag
Binnen 1 maand na afloop van project/activiteit wordt een kort verslag met beeldmateriaal over hoe een en ander is verlopen ingediend.

 


foto: globe design by The Rodina
>> Beschrijving Stroom Promise
Download hier de volledige beschrijving als pdf

>> Aanvraagformulier
De deadline van 1 juli 2020 is verstreken. Er kunnen geen aanvragen meer owrden ingediend.