SPOT Groepstentoonstelling

Wat
• De subsidie SPOT Groepstentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van werk van een grotere groep kunstenaars en open atelierdagen.
• De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de kosten.
• Maximaal aan te vragen bedrag € 3.000 en voor buitenland € 4.000.

Voor wie
• Een groep kunstenaars waarvan de Haagse deelnemers als beroepsmatig bij Stroom zijn ingeschreven;
• (Haagse) kunstenaarsgroepen, organisaties, kunstenaarsverenigingen, tentoonstellingsruimten, onafhankelijke curatoren van binnen en buiten Den Haag.
Aan de tentoonstelling, presentatie nemen minimaal 4 kunstenaars deel. Minimaal de helft van het aantal deelnemers moeten erkende Haagse kunstenaars zijn.

Kader

Groepspresentaties kunnen door een sterke coherentie of inhoudelijke verdieping bijdragen aan de positionering van de afzonderlijke kunstenaars. Daarnaast dragen ze bij aan de vergroting van de zichtbaarheid van Haagse kunstenaars in binnen en buitenland.
De subsidie SPOT Groepstentoonstelling kan worden aangevraagd voor presentaties van werk in een professionele tentoonstellingsruimte. Ook presentaties op beurzen, biënnales en buitenlandse musea kunnen voor subsidiëring in aanmerking komen. Het gaat hierbij om presentaties met een publiekstoegankelijk karakter.
Niet in aanmerking komen tentoonstellingen en presentaties georganiseerd door Nederlandse musea of overheid en designbeurzen/tentoonstellingen.

Hoogte subsidie
Aanvragen voor een subsidiebedrag lager dan € 150 ex. BTW worden niet in behandeling genomen. Het beschikbare bedrag per persoon per kalender- jaar voor tentoonstellings- en documentatiesubsidie tezamen is maximaal € 1.500; bij tentoonstellingen in het buitenland maximaal € 2.000. Vergoedingen in natura worden niet gesubsidieerd.

Aanvraagprocedure
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar uitsluitend digitaal - spotsubsidies [at] stroom.nl- worden ingediend middels het aanvraagformulier SPOT Groepstentoonstelling, vanaf 6 maanden tot uiterlijk 1 maand voor het begin van de tentoonstelling of presentatie. Een aanvrager kan per kalenderjaar voor maximaal 2 groepstentoonstellingen subsidie aanvragen tot een maximum jaarbedrag van € 6.000.
Het bedrag van de SPOT Groepstentoonstelling zal niet meetellen bij het vaststellen van het individuele jaarmaximum van de deelnemers.

Vereiste informatie

Een aanvraag voor SPOT Groepstentoonstelling bestaat uit:
• aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina)
• een begroting die inzicht geeft in de lasten en baten (zie onderaan deze pagina)
• een artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling;
• indien buiten Den Haag, een link naar de website van de tentoonstellingsruimte of een foto-impressie.

De artistiek inhoudelijke beschrijving van de tentoonstelling betreft:
• beschrijving van de tentoonstelling, selectie kunstenaars, (kunst)inhoudelijke context, tentoonstellingsconcept, de inhoudelijke samenhang e.d.;
• aanleiding, achtergrond, motivatie en belang van de tentoonstelling (bijvoorbeeld komt het plan voort uit een artistieke noodzaak, heeft het te maken met ontwikkelingen in de kunst, met maatschappelijke situaties of anders);
• de aanvrager beschrijft hoe de groepstentoonstelling de zichtbaarheid van het werk van de Haagse kunstenaars vergroot;
• aanpak van publiciteit en doelgroepbenadering (de aanvrager geeft een omschrijving van de doelgroep, welke publicitaire middelen worden ingezet om deze te bereiken, of er bijzondere manieren worden gehanteerd om de tentoonstelling bekend te maken e.d.);
• curriculum vitae van de kunstenaars (max. 2 A4 pagina's per cv). Alleen nodig voor deelnemers die niet als beroepsmatig kunstenaar bij Stroom zijn ingeschreven.
Kunstenaars die als beroepsmatig bij Stroom staan ingeschreven dienen vooraf hun beeldmateriaal en CV te actualiseren op www.haagsekunstenaars.nl. Aanvragen voor SPOT Groepstentoonstelling worden enkel behandeld wanneer hieraan is voldaan.

BELANGRIJK!!!
SPOT subsidies kunnen alleen digitaal aangevraagd worden. Vul het formulier digitaal in met behulp van Adobe Acrobat Reader en mail het als attachment naar: spotsubsidies [at] stroom.nl

DOWNLOADS
Alle formulieren kunnen worden gedownload via de Subsidiepagina >> klik hier