Architectuurplatform voorlopig gered!

LAATSTE NIEUWS

"Het Haags Architectuurplatform blijft voorlopig bestaan!!! Stroom wordt in de gelegenheid gesteld om, in samenspraak met collega-organisaties, een plan voor de toekomst van het platform te ontwikkelen. Op 31 oktober heeft de Haagse raadscommissie Samenleving namelijk unaniem het raadsvoorstel verworpen waarin het College van B&W voorstelde om de gemeentelijke bijdrage aan het architectuurplatform af te bouwen en te beëindigen in 2014. Diverse fracties, met name die van GroenLinks, hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Wij zijn hen, evenals de diverse betrokkenen die via inspraak, ingezonden brieven en artikelen steun hebben betuigd aan Stroom, ontzettend dankbaar."
- Arno van Roosmalen, directeur Stroom Den Haag

GroenLinks redt Haags Architectuurplatform
http://denhaag.groenlinks.nl/architectuurplatform
2 november 2012

In 2004 heeft de gemeente Den Haag aan Stroom gevraagd om de functie van Haags architectuurplatform te vervullen. In ons programma besteedden we al regelmatig aandacht aan architectuur. En we namen (en nemen) een onafhankelijke positie in ten aanzien van de architectuurwereld. Het programma van het architectuurplatform heeft een verdiepend, onderzoekend en informatief karakter en richt zich enerzijds op professionals in architectuur, stedenbouw en bestuur, en anderzijds op een breed publiek van belangstellenden.
 
Wethouder Norder (Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) heeft namens het College van B&W voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage aan het Haags architectuurplatform te beëindigen. Tot nu toe was Stroom succesvol in het realiseren van substantiële aanvullende financiering via fondsen. Echter, aangezien een gemeentelijk ondersteuning voorwaarde is voor het verkrijgen van subsidies elders (zoals bij het landelijk Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), komt met het voornemen van de wethouder een einde aan het bestaan van het Haags architectuurplatform. Met als gevolg dat de gemeente Den Haag, die zich steeds profileert als Wereldstad aan Zee, straks de enige grote stad in Nederland is zonder architectuurplatform.
 
Met ander Haagse architectuurinstellingen was vanaf het begin een goede afstemming van taken: BNA Kring Haaglanden organiseerde de stadsdebatten, het Haags Architectuurcafe (HaAC) nam bezoeken aan opgeleverde gebouwen voor haar rekening, en Stroom richtte zich op inhoudelijke verdieping, onderzoek en ondersteunende activiteiten (zoals bijvoorbeeld de maandelijkse Architectuuragenda). Stroom realiseerde een inhoudelijk, theoretisch, interdisciplinair en soms kunstzinnig programma dat zich richt op stad, stedenbouw, openbare ruimte en architectuur. Met als doel het stimuleren van het kritisch denken over de stad.

In de afgelopen jaren heeft Stroom dit tot uitvoer gebracht in een divers programma van:
- stadsdebatten zoals ADHD, Binckcafe's en No Culture No Planning
- activiteiten als Dag van de Architectuur, PITCH en Stroom Travels
- studies als Quickscan Stedenbouw, In de Tussentijd, Haagse Verdichting en Atelier Naar Zee
- publicaties en stadsgidsen als Binckmagazine, We Rule This City en Food for the City
- Knight's Move lezingen
- tentoonstellingen als OMA in Den Haag, Ombouwen/Restructure, The Global Polis en Up to You,
- thematische programma's als After Neurath, Foodprint en Haagse Havens
- projecten als Park Supermarkt en City Pig.

Voor dit programma werken we veelvuldig samen met diverse (Haagse) instellingen als BNA Kring Haaglanden, Haags Architectuurcafe, Vrienden van Den Haag, KABK, Het Nutshuis, IABR en natuurlijk met de gemeente Den Haag en een groot aantal architecten en stedenbouwkundigen uit Den Haag en erbuiten.
 
Op 31 oktober 2012 stond het voornemen van het College van B&W op de agenda van de Raadscommissie Samenleving.
Bekijk de vergadering via: www.denhaag.nl/mijnraad

Archined, 23 oktober 2012
Culturele politiek in Den Haag: penny wise, pound foolish
door Eric Vreedenburgh
Waarom het wegbezuinigen van het architectuurprogramma van Stroom Den Haag schadelijk is voor de stad en haar inwoners.