Atelierbeleid: Procedure Inschrijving, Wachtlijst & Ateliertoewijzing


INSCHRIJVING


 • Wie kan zich inschrijven
Kunstenaars die atelierruimte zoeken, kunnen zich als atelierzoekende laten inschrijven. Om als atelierzoekende te worden geaccepteerd moet een kunstenaar wonen en werken in Den Haag en door Stroom erkend zijn als beroepsmatig kunstenaar. Meer informatie over inschrijven als Haags kunstenaar: klik hier. Ook studenten in het eindexamenjaar van een erkende kunstacademie, zoals de KABK, kunnen zich laten inschrijven. Bij deze laatste wordt bemiddeling voor een atelier pas mogelijk na hun eindexamen en nadat toetsing/erkenning heeft plaatsgevonden. 

 • Inschrijvingsprocedure
Inschrijven als atelierzoekende is mogelijk door het online invullen van het Inschrijfformulier Atelierwachtlijst (het formulier is tijdelijk niet online. Neem contact op met Remco Osorio Lobato via email: rlobato [at] stroom.nl). Bij inschrijving dient u € 15,- inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL64INGB0000605409 t.n.v. Stroom Den Haag (onder vermelding van 'Atelierwachtlijst' en uw naam). Na ontvangst van dit bedrag wordt een betalingsbevestiging toegezonden.
Van belang is dat op het inschrijfformulier duidelijk wordt aangegeven wat de wensen ten aanzien van een atelierruimte zijn. Kunstenaars kunnen zich op elk gewenst moment laten inschrijven.

 • Bewijs van inschrijving/inschrijfdatum
Na akkoordbevinding van de inschrijving wordt men op de wachtlijst geplaatst. De ontvangstdatum van het digitale ‘Inschrijfformulier Atelierwachtlijst' wordt omgezet in de inschrijfdatum.
Na het voltooien van de inschrijving ontvangt men een email ter bevestiging hiervan. In deze email wordt men gewezen op de ‘Procedure Inschrijving, Wachtlijst & Ateliertoewijzing'.
Wanneer de inschrijving jaarlijks wordt verlengd door middel van de jaarlijkse prolongatie, kan aan de inschrijfdatum de inschrijfduur worden afgemeten die bij selectie van kandidaten voor een atelierruimte het eerste criterium vormt.


WACHTLIJST

 • Categorieën
Plaatsing op de wachtlijst houdt in dat men in aanmerking kan komen voor een atelierruimte die via Stroom wordt aangeboden. Om aanbod en vraag zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen heeft de wachtlijst meerdere categorieën:
- kunstenaars die een permanent atelier zoeken
- kunstenaars die een atelierwoning zoeken
- kunstenaars die een tijdelijk atelier willen
- kunstenaars die een beter atelier willen
- kunstenaars die als collectief atelierruimte wensen

 • Gegevens wijzigen
Wanneer men in het lopende jaar gegevens wil wijzigen, bijvoorbeeld adresgegevens of wensen t.a.v. atelierruimte, dan kan dit uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur per email.

 • Uitschrijving
In de volgende situaties wordt men van de wachtlijst verwijderd:
- op uitdrukkelijk verzoek van de atelierzoekende zelf
- als de atelierzoekende bij de hertoetsing niet meer als erkend kunstenaar staat ingeschreven
- bij verhuizing naar een andere stad
- als de atelierzoekende bij de jaarlijkse prolongatie zijn/haar formulier niet retourneert en/of het jaarlijkse inschrijfgeld niet betaald
- bij acceptatie van een permanent atelier /atelierwoning
- oneigenlijk gebruik van atelierruimte.

 • Jaarlijkse update/prolongatie inschrijving
De inschrijving geldt slechts voor het kalenderjaar waarin de inschrijving heeft plaatsgevonden. Wie aansluitend ingeschreven wil blijven om zodoende de reeds opgebouwde inschrijfduur te verlengen, dient zich voor het daaropvolgende kalenderjaar opnieuw voor de wachtlijst aan te melden. Daartoe krijgt men automatisch een formulier ‘prolongatie inschrijving atelierwachtlijst' toegestuurd. Indien men niet binnen de vooraf vastgestelde termijn het prolongatie formulier retourneert en/of het jaarlijkse inschrijfgeld niet betaald wordt men van de atelierwachtlijst gehaald, met als consequentie dat men niet langer als atelierzoekende staat ingeschreven en de opgebouwde inschrijfduur vervalt.
Men kan zich desgewenst t.z.t. opnieuw inschrijven op de atelierwachtlijst.
De jaarlijkse update is bedoeld om de inschrijvingsgegevens te actualiseren. Men kan aangeven of de wensen met betrekking tot de verlangde werkruimte t.a.v. afmetingen, voorzieningen, huurprijs enz., zijn veranderd.


ATELIERTOEWIJZING

 • Bekendmaking atelieraanbiedingen
Atelierruimten die momenteel of binnenkort voor verhuur beschikbaar zijn worden bekend gemaakt via www.stroom.nl. Het gaat hierbij om zowel permanente als tijdelijke ateliers. De atelieraanbiedingen worden zo actueel mogelijk gepresenteerd. Voor nieuw beschikbare ateliers wordt een reactietermijn aangegeven. Geïnteresseerde atelierzoekende kunnen via e-mail reageren op het atelieraanbod.
Voor alle duidelijkheid: Stroom benadert geen enkele atelierzoekende die op de wachtlijst staat persoonlijk met een atelieraanbieding. Alle beschikbare ruimten worden op de website vermeld en men moet zelf regelmatig de site raadplegen en zelf reageren op aanbod.
Elk kwartaal wordt er vanuit Stroom een ‘Update Atelieraanbod' naar alle op de atelierwachtlijst ingeschreven kunstenaars verstuurd.

 • Bezichtiging
Na het sluiten van de reactietermijn wordt een kandidatenlijst samengesteld. Bij meerdere aanmeldingen voor dezelfde ruimte, komt in principe degene met de langste inschrijfduur als eerste voor een bezichtiging in aanmerking.

 • Toewijzing
Gezien de hierboven aangegeven categorieën van de wachtlijst, spelen bij toewijzing van beschikbare atelierruimte meer factoren een rol dan de plaats op de wachtlijst (inschrijfduur) of hoogte van de huur die men wil betalen. Toewijzing kan ook worden gebaseerd op:
- de urgentie van de aanvraag;
- de geschiktheid van de ter beschikking komende werkruimte voor verschillende kunstdisciplines;
- een medische indicatie
- plaatsing in een ander gemeentelijke atelier (doorstroming)
- de noodzaak een recentelijk in de gemeente gevestigde (buitenlandse) kunstenaar te helpen.

Daarnaast kan van de toewijzingsregels worden afgeweken in die situaties waarin een uitzonderlijke stimulans gegeven kan worden aan het Haagse culturele klimaat.

Permanente ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten die de langste inschrijfduur hebben. Afhankelijk van de werkruimte, wordt er ook gekeken naar de door de kandidaat uitgeoefende discipline, wat reden kan zijn het atelier niet toe te kennen.
- Toewijzing van een permanent atelier zal niet plaatsvinden wanneer dit zou betekenen dat men daardoor tegelijkertijd meer dan één permanent atelier of een permanent atelier en een atelierwoning huurt.
- Zij die een atelier toegewezen hebben gekregen en geaccepteerd, worden niet meer als atelierzoekende beschouwd en staan dus niet meer op de wachtlijst. Het is wel mogelijk om zich later opnieuw in te schrijven als men een beter atelier wenst.
- Wie vrijwillig een huurovereenkomst aangaande een permanent atelier of atelierwoning opzegt, dient zich desgewenst opnieuw voor de wachtlijst aan te melden.

Tijdelijke ateliers worden in de regel toegewezen aan kandidaten met de langste inschrijfduur. Bij het accepteren van een tijdelijk atelier blijft de inschrijfduur behouden mits men uiteraard jaarlijks de inschrijving op de atelierwachtlijst prolongeert.

 • Weigering/niet accepteren
Wanneer er niet wordt gereageerd op een uitnodiging tot bezichtiging van een atelier of de uitnodiging wordt afgeslagen, wordt dit als een weigering beschouwd.
Wanneer er, na bezichtiging van het aangeboden atelier, zonder gegronde redenen van huur wordt afgezien, wordt dit als een weigering beschouwd.
Na een derde weigering vervalt de opgebouwde inschrijfduur en wordt men onderaan de wachtlijst geplaatst.

 • Doorschuiven/ruilen
Wanneer meerdere kunstenaars binnen hetzelfde pand atelierruimte huren en daar een betere ruimte vrij komt hebben de huisgenoten op basis van anciënniteit  het eerste recht om door te schuiven. Na opschuiving wordt het dan vrijgekomen atelier aangeboden op de website.
Het ruilen van ateliers door bemiddeling van Stroom is niet mogelijk.

 • Leegmelding
De kunstenaar meldt aan de verhuurder en Stroom zo spoedig mogelijk dat een atelier leeg komt met de mogelijke begindatum voor een nieuwe verhuring.

UITZONDERINGEN  

Stroom Den Haag behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van de hierboven gestelde regels af te wijken.

Nieuwe regels opgesteld: Den Haag, maart 2008 (kleine aanpassing i.v.m. instellen inschrijfgeld op 1 januari 2011)

 

 

Om voor een atelier in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan als beeldend kunstenaar bij Stroom Den Haag (meer informatie over inschrijven klik hier). Vervolgens kunt u (na betaling van € 15,- inschrijfgeld) op de atelierwachtlijst worden ingeschreven. Toewijzing gaat in principe op basis van plaats op de wachtlijst, met andere woorden wie het langst staat ingeschreven heeft het meeste recht op een door Stroom aangeboden atelier.

Inschrijfformulier Atelierwachtlijst
Je kan je inschrijven voor een atelier via het Inschrijfformulier Atelierwachtlijst (klik op de link hierboven).

Maak tegelijkertijd € 15,- inschrijfgeld over op rekeningnummer NL64INGB0000605409 t.n.v. Stroom Den Haag (onder vermelding van 'Atelierwachtlijst' en uw naam). Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangt u een email om de voltooiing van de inschrijfprocedure te  bevestigen.

Contactpersoon:
Remco Osório Lobato
T 070 3658985
E. rlobato [at] stroom.nl